Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Madiba Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Madiba Travel gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Kennelijke fouten en vergissingen binden Madiba Travel niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat u boekt of er op de door u uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Madiba Travel website(s), brochures, flyers, advertenties en overige Madiba Travel publicaties.

Madiba Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door de inhoud van de –al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website(s) van Madiba Travel. Madiba Travel behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

Madiba Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door Madiba Travel verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Copyright
Alle rechten berusten bij Madiba Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Madiba Travel gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit Madiba Travel uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madiba Travel openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Back To Top